Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ   ΣΤΕΓΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ  ΣΤΙΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΟΥ   Π.Δ.  99/2017»  ΤΟΥ Α΄ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1-2-3 & 4» με προϋπολογισμό 931,69 Ευρώ+ Φ.Π.Α. 24% = 237.995,28 Ευρώ.  

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Οδός                 :  Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη

Ταχ. Κώδ.          :  24200

Τηλ.                  :  27223-60181

Fax                   :  27220-24223

Ε-mail               :  messini@otenet.gr, vaggelopoulou@messini.gr

Πληροφορίες    :  Βασιλική Αγγελοπούλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 10/03/2020, ημέρα  Τρίτη,  και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/03/2020    ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης www.messini.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.

To σύστημα υποβολής προσφορών είναι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα   συμμετοχής  έχουν   φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στον τομέα  των  δημοσίων  έργων  στην  Ελλάδα   και  είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  που   τηρείται  στη   Γ.Γ.Δ.Ε.  του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,    εφόσον   ανήκουν   στην  κατηγορία  έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

6β . ΦΑΥ 4OY ΠΑΙΔΙΚΟΥ_signed

6β . ΦΑΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ_signed

6β . ΦΑΥ 3ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ_signed

6β . ΦΑΥ 1ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ_signed

6α .ΣΑΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ_signed

6α .ΣΑΥ 4ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ_signed

6α .ΣΑΥ 3ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ_signed

6α .ΣΑΥ 1ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ_signed

04 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 4ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ_signed

04 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 3ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ_signed

04 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 1ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ_signed

04 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ_signed

04 ΕΞΩΦΥΛΛΟ 4ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ_signed

00 ΕΞΩΦΥΛΛΟ 1ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ_signed

04 ΕΞΩΦΥΛΛΟ 4ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

03 ΕΞΩΦΥΛΛΟ 3ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΥΠΛ ΕΡΓΟΥ 4ουΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΛ ΕΡΓΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΥΠΛ ΕΡΓΟΥ 3ουΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ και 1ου

ΠΡΟΥΠΛ ΕΡΓΟΥ 1ουΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ και 1ου