ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΜΕΣΣΗΝΗ    13   –  07 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.       12647

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ            

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα  του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης   στις 17 Ιουλίου  2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα. 19:00  όπου θα γίνει η 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και με την 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  με μοναδικό Θέμα   της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ονομασία οδού στην Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης στην θέση Μαραζιάνικα.
 2. Παραλαβή οριστικής γεωτεχνικής μελέτης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΗΣ».
 3. Τροποποίηση του άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. 122/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου, έγκριση κανονισμού λειτουργίας, συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής»  και συγκρότηση επιτροπής ένταξης.
 4. Έγκριση κριτηρίων επιλογής ωφελουμένων του προγράμματος σίτισης.
 5. Προκήρυξη 9ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2021.
 6. Έγκριση αλλαγής χρήσης οχήματος.
 7. Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2020.
 8. Κατάπτωση εγγύησης υπέρ Δήμου.
 9. Συζήτηση λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Μεσσήνης για την φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
 10. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Living Streets.
 11. Τροποποίηση της 505/2019 απόφασης μας «Ορισμός Μελών Σχολικών Επιτροπών».
 12. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης.
 13. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης.
 14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης.
 15. Έγκριση ορισμού αρμοδίου συμβολαιογράφου και παροχή εξουσιοδότησης για την εξάλειψη υποθήκης σε ακίνητο του Δήμου.
 16. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Νικόλαος Φύκιρης