ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη     23  – 07   –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     13532

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, την   27η   Ιουλίου   2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, όπου θα γίνει η  23η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, με τα εξής θέματα:

1.              Αναμόρφωση της οικονομικής στοχοθεσίας 2020

 

2.              Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 1ου τριμήνου 2020

 

3.              Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 2ου τριμήνου 2020

 

4.              Έγκριση 1ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» -Προσωρινός ανάδοχος
5.              Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»
6.              Διαγραφεί οφειλών
7.              Έγκριση δαπανών που χρήζουν εξειδίκευση  πιστώσεων
8.              Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος