ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη     14     – 08   –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     15064

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, την  19η   Αυγούστου  2020 ημέρα Τετάρτη          και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, όπου θα γίνει η  25η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, με τα εξής θέματα:

1.              Έγκριση ετήσιου  προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Μεσσήνης  έτους 2021
2.              Έγκριση παράτασης συμβάσεων της προμήθειας με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» και άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης
3.              Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

 

4.              Έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (μελέτης), έγκριση διενέργειας προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης.

 

5.              Έγκριση προδιαγραφών προμήθειας: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ».

 

6.              Έγκριση προδιαγραφών προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ».

 

7.        Έγκριση προδιαγραφών προμήθειας: «Προμήθεια εσωτερικής πόρτας αλουμινίου και εξαρτημάτων συντήρησης υαλοστασίων και θυρών Δημαρχείου».

 

8.              Έγκριση προδιαγραφών προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19».

 

9.              Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΑΚΤΩΝ  Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020». 
10.           Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»
11.           Μείωση τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου

 

12.           Αποδοχή Δωρεάς Απινιδωτών
13.           Ορισμός υπολόγου για έκδοση άδειας πυροσβεστικού
14.           Έγκριση δαπανών που χρήζουν εξειδίκευση πιστώσεων

 

15.           Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος