Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 11 – 10 – 2017 ημέρα Τετάρτη & ώρα 18:30 όπου θα γίνει
η 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω
θεμάτων:

 1. Έγκριση προπληρωμής για την επισκευή του μηχανήματος ΜΕ 117336 «φορτωτή –
  εκσκαφέα του Δήμου Μεσσήνης».
 2. Επικύρωση βεβαίωσης της Τεχνικής υπηρεσίας που αφορά τον κοινόχρηστο χαρακτήρα
  αγροτικών δρόμων στις τ.κ. Χαραυγής και Μάνεσι
 3. Ένταξη της πράξης «Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικών οδών στις τ.κ. Χαραυγής και
  Μάνεσι του Δήμου Μεσσήνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου».
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικών οδων στις τ.κ. Χαραυγής και Μάνεσι του Δήμου Μεσσήνης»
 5. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Μεσσήνης και ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του
  ΚΕΠ Υγείας
 6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μεσσήνης στην « Αμφικτυονία Αρχαίων Πόλεων».
 7. Έγκριση ετήσιας συνδρομής Δήμου Μεσσήνης στη Μεσσηνιακή Αμφικτιονία.
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσεως 2017.
 9. Τροποποίηση – τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2017.
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς του
  Δήμου Μεσσήνης.
 11. Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος υφιστάμενων συμβάσεων για την εργασία με
  τίτλο: «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
 12. Έγκριση του 1ου ΣΠΕ & τροποποίηση της σύμβασης «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
  ΜΕΣΣΗΝΗΣ».
 13. Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος υφιστάμενων συμβάσεων για την εργασία με
  τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».
 14. Έγκριση του 1ου ΣΠΕ & τροποποίηση της σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  ΕΤΟΥΣ 2017»
 15. Έγκριση εκδηλώσεων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ

Συνημμένο