Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 15 – 11 – 2017 ημέρα Τετάρτη & ώρα 18:30 όπου θα γίνει
η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω
θεμάτων:

 1. Υπογραφή Διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας
 2. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜ.
 3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σε χρηματικό κατάλογο
 4. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
 5. Τροποποίηση της 252/2017 απόφασης Δ.Σ. (Έγκριση εκδήλωσης Τ.Κ. Σπιταλίου με χρήση
  πολιτιστικού τέλους)
 6. Έγκριση Πρακτικού της 5/2017 Συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 7. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 18393/7-8-2017 ένστασης της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με
  την επωνυμία «ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΤΕ» κατά της με αρ. 16943/21-7-2017 ειδικής διαταγής της
  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ.αρ. 2202/12-9-2017 έγγραφο της Περιφέρειας
  Πελοποννήσου
 9. Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για την προς πολεοδόμηση
  περιοχή (ΠΟΕ5) στη Μπούκα Μεσσήνης».
 10. Χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών
 11. Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσεως 2017
 12. Έγκριση αποφάσεων Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Επικαιροποίηση τελών»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ

Συνημμένο