Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 28 -11-2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 19:30 όπου θα γίνει η 25η
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση μοναδικού θέματος :
Έγκριση προϋπ/σμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μεσσήνης για
το οικ/κό έτος 2018

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ

Συνημμένο