ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΜΕΣΣΗΝΗ       07  – 04 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      7935

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
  γ) Προέδρους & Εκπροσώπους   Τοπικών Κοινοτήτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε να συμμετέχετε την Δευτέρα 11 του μηνός Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 σε διά περιφοράς συνεδρίαση, (10η συνεδρίαση), σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55) και με τις  με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & με αρ. 40/31-3-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

1.    Έκδοση ψηφίσματος στήριξης παραγωγών εαρινής πατάτας
2.    Έγκριση διενέργεια της προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» για την Α΄/θμια & Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
3.         Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών
4.         Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών του Δήμου Μεσσήνης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
5.         Καθορισμός κριτηρίων εγγραφών – επανεγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μεσσήνης
6.         Καθορισμός μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό Μεσσήνης»
7.         Έγκριση σύμβασης συνεργασίας για την Ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
8.         Αποδοχή χρηματοδότησης (178.580,50 €)  {πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» } για την Πράξη: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΔΙΩΝ»
9.         Αποδοχή χρηματοδότησης (250.000,00€) {πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» } για την Πράξη: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΩΤ. ΠΑΤΑΤΖΗ ΚΑΙ Κ. ΚΡΟΜΠΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΗ» στο
10.       Αποδοχή χρηματοδότησης (24.800,00 €) {πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» } για την Πράξη:  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
11.      Αποδοχή χρηματοδότησης
12.      Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Φύκιρης