ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΜΕΣΣΗΝΗ       30 – 01 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    1824  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
  γ) Προέδρους & Εκπροσώπους   Τοπικών Κοινοτήτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 3 Φεβρουάριου 2020 ημέρα  Δευτέρα και ώρα. 19:00  όπου θα γίνει η 3η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Φύκιρης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ  03/ 02/2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ  /30– 01 – 2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 74 του Ν.4555/18)

α/α ΘΕΜΑΤΑ
1.      Προγραμματισμός και έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2020
2.      Έγκριση εκδήλωσης  Μαραθωνίου Δρόμου Μεσσήνης 2020
3.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης.
4.      Έγκριση Ίδρυσης Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)  Δήμου Μεσσήνης
5.      Έγκριση Πρακτικού της 1/2020 Συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
6.      Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
7.      Έγκριση για Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παράδοση εκποίηση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα συλλογής.
8.      Εκποίηση   κινητών πραγμάτων- Ορισμός Επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων κινητών πραγμάτων
9.      Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα αγοράς από τον Δήμο Μεσσήνης Ακινήτου  για την κατασκευή πλατείας στην Κοινότητα Χράνων
10.  Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 567/2019 Α.Δ.Σ. «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης εννιαμήνου 2019»
11.  Απαλλαγή απόρων Δημοτών από   Δημοτικά Τέλη  και  Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
12.  Έγκριση υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 2014-2020.
13.  Αναδιατύπωση της 37/2019 απόφαση μας «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : Επισκευή και διαμόρφωση χώρου πολλαπλών χρήσεων Β΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μάνεσι Δήμου Μεσσήνης» (ορισμός μελών)
14.  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου  Τριφυλίας και του Συνδέσμου Ύδρευσης «Καπετάν Τέλος Άγρας» για την εκτέλεση Έργων, Εργασιών – Υπηρεσιών &Προμηθειών του Συνδέσμου .
15.  Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «Κλαδέματα και άρσεις επικινδυνότητας δέντρων και φοινικοειδών έτους 2020» και σκοπιμότητα αυτής.
16.  Έγκριση της υπ’ αρ. 1364-01/2020 μελέτης του Δήμου Μεσσήνης «Επισκευή Ζημιών Κλειστού Γυμναστηρίου Μεσσήνης»
17.  Αντικατάσταση αιρετού μέλους Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων
18.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού
19.  Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών