ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη ∆ημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του ∆ημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 05-03-2017 ημέρα Κυριακή & ώρα 11:00 , ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 « εκλογή των μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ