ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΜΕΣΣΗΝΗ     02 – 07 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      11815

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 74 του Ν.4555/18)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 74 του Ν.4555/18 σας καλούμε σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση που θα γίνει την 3η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00, σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και με την 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινων στοιχείων θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Νικόλαος Φύκιρης