ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ        15 – 11 – 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.     21994

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
  γ) Προέδρους & Εκπροσώπους   Τοπικών Κοινοτήτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις  20 Νοεμβρίου  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα. 19:00  όπου θα γίνει η 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Φύκιρης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ   20 / 11 /2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ     21994/15 – 11 – 2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 74 του Ν.4555/18)

α/α ΘΕΜΑ
1. Τροποποίηση συστατικής πράξης ΔΕΥΑ Μεσσήνης
2. Τροποποίηση συστατικής πράξης νομικών προσώπων σχολικών επιτροπών  Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεσσήνης.
3. Έγκριση πρακτικού της 3/2019 Συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
4. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 407/2019 ΑΔΣ « Προγραμματισμός και έγκριση εκδηλώσεων 2019».
5. Έγκριση απόφασης της Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ «Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου της ΚΕΑΔΗΜ από ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές»
6. Έγκριση απόφασης της Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ «Αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ»
7. Έγκριση χορήγησης παράτασης για την υπηρεσία: «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μεσσήνης»
8. Αντικατάσταση  Μελών Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
9. Έγκριση του από 05-11-2019 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART – CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» για το παραδοτέο ΦΑΣΗ Α : Μελέτη Εφαρμογής»
10. Έγκριση του από 8-11-2019 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του παραδοτέου Α3 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
11. Έγκριση του από 8-11-2019 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1, Β2 & Β3 που αφορούν το 3ο τρίμηνο 2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
12. Εξουσιοδότηση Υπευθύνου για  τους λογαριασμούς που τηρούνται στην ΤτΕ
13. Ορισμό  Υπευθύνου Λογαριασμού για Έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
14. Συγκρότηση επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας
15. Αντικατάσταση του Προέδρου στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών
16. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Μεσσήνης
17. Απαλλαγή απόρων Δημοτών από   Δημοτικά Τέλη  και  Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
18. Συγκρότησης επιτροπής καταγραφής ακίνητης σχολικής περιουσίας
19. Τροποποίηση –τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού
20. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών