Ο Δήμος Μεσσήνης προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, και συγκεκριμένα, ένα (1) άτομο το οποίο θα απασχοληθεί σε Τεχνικά θέματα με Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, κλάδου και ειδικότητας, Τοπογράφου Μηχανικού.
Αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα στην ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16-04-2018 ΜΕ ΑΔΑ