ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Δημαρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη
Τηλ : 27223-60181-27223-60171
Fax. : 27220-24223
Ε-mail : messini@otenet.gr
vaggelopoulou @messini.gr                     

ΕΡΓΟ:« ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ »  με προϋπολογισμό 24.193,55€ + ΦΠΑ24% = 30.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 24.193,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχείο Μεσσήνης Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τεχνική Υπηρεσία Τ.Κ. 24200 ΜΕΣΣΗΝΗ , μέχρι τις Ο8/10/2018 ημέρα Δευτέρα. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27223-60181 fax επικοινωνίας 27220-24223, αρμόδιος υπάλληλος Βασιλική Αγγελοπούλου
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Μεσσήνης (Οδός Δημάρχου Παύλου Πτωχού, αίθουσα δημοτικού συμβουλίου) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, του Δήμου Μεσσήνης.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξι (6) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ με 30.000,00€. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

ΤΕΥΧΗ:

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  5. 6α .ΣΑΥ
  6. 6β . ΦΑΥ
  7. 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 (4)
  8. EΣΥ_ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το ν 4412-2016 στηθαια
  9. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
  10. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ