ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ο/ 02-06-2017
Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης
Αριθμός Απόφασης 204/2017

Έγκριση απόφασης οικονομικής επιτροπής με θέμα «Προσδιορισμός τιμών για την λειτουργία εμποροπανήγυρης Αριστομένη»

Στο Δημοτικό κατ/μα σήμερα στις 02 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή & ώρα 19:00, ήλθε σε
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης, μετά την υπ’ αριθ. 11753/29-05-2017
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με
το άρθρο 67 του ν. 3852/2010.

Δείτε όλη την Προκήρυξη