Καλείστε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση της αναβληθείσας συνεδρίασης με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Υπενθυμίζονται τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Κατηγοριοποίηση ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στη Μεσσήνη στην οδό Ελευθερίας

βάσει του  Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017)

2.    Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων
3.    Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15 KVA (No 1) για την σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης στην Πλατεία Χιώτη από την ΔΕΔΔΗΕ.
4.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος –  Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.
5.    Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων μηνός Σεπτεμβρίου 2020
6.    Παρουσίαση της Αναλυτικής Έκθεσης του Έκτακτου Διαχειριστικού Ελέγχου των Χρήσεων 2015-2018 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Αλληλεγγύης Δήμου Μεσσήνης» (Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ.) – Λήψη απόφασης