ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 ΚΑΤΩ[i] ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

  • ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  • ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
  1. Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» με προϋπολογισμό 032,26 € + ΦΠΑ24% = 160.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
  1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Οδός                 :  Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη

Ταχ. Κώδ.          :  24200

Τηλ.                  :  27223-60181

Fax                   :  27220-24223

Ε-mail               :  messini@otenet.gr, vaggelopoulou@messini.gr

Πληροφορίες    :  Βασιλική Αγγελοπούλου

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 21-04-2020, ημέρα  Τρίτη,  και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24-04-2020   ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης www.messini.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.

5. To  σύστημα υποβολής προσφορών είναι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.[i] Για την έννοια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν. 4412/2016.

00 ΕΞΩΦΥΛΛΟ _signed

01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ _signed

02-03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

04 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ_signed

05 EΣΥ_ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ_signed

07 ΣΑΥ_signed ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed

08 20180209-TEYD_v1.0