ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΕΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

Ο Δήμος Μεσσήνης διακηρύττει ότι την 09η  του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), ανοικτό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΕΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020 του έργου είναι: 0006164843 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΕΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ».

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό  465.943,25 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 1175-75/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης, ανέρχεται στο ποσό των 469.354,84 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 582.000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο με το υπ’αρίθμ. 3290/14-06-2019 έγγραφο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου για έργα κάτω των ορίων.

01 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ_signed

01 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

02 TIMOLOGIO-ERGASION_signed

02 ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ_signed

03 E.Σ.Υ._signed

04 Σ.Α.Υ._signed

05 Φ.Α.Υ._signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed

20180209-TEYD_v1.0