Τη χορήγηση εφτά (7) συνολικά θέσεων υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου από τις
άδειες που έμειναν αδιάθετες από το προηγούμενο έτος 2016 στο Δήμο Μεσσήνης και
είχαν εγκριθεί με την αριθμ. πρωτ. Φ34/2141/19-7-2016 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη