Περίληψη διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελετών για το έργο «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΣΟ ΣΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 150 ΑΤΟΜΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», Π.Υ.: € 427.856,44 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

  1. Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΣΟ ΣΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 150 ΑΤΟΜΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ».

Για τον σκοπό αυτό καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας να υποβάλει αναλυτική πρόταση – προσφορά για την εκπόνηση, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 345.045,52 πλέον ΦΠΑ 24%.

Αναλυτικότερα, στο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης περιλαμβάνεται η εκπόνηση των ακόλουθων:

  • Στατική Μελέτη Εφαρμογής
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής & Μελέτη Εφαρμογής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
  • Ειδική Αρχιτεκτονική Ακουστική Μελέτη Εφαρμογής – Μελέτη Εφαρμογής Ηχοπροστασίας
  • Μελέτη Εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  • Τεύχη Δημοπράτησης κατασκευής (αναλυτικό τιμολόγιο, προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια ΣΑΥ & ΦΑΥ, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, προμετρήσεις, αναλυτική τεχνική περιγραφή)

Ταξινόμηση κατά CPV:

71240000-2     «Υπηρεσίες Αρχιτέκτονα Μηχανικού & Τεχνικού Γραφείου»,

71322000-1     «Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού»],

71321000-4     «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων»]

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών υπάγονται στις διατάξεις των ν. 3463/2006, ν. 3731/2008 (παρ. 13, άρθρο 20), ν. 3861/2010, ν. 3852/2010, ν. 4013/2011, ν. 4152/2013 (άρθρο 1, παρ. Ζ Ζ5,3), ν. 4270/2014 και του ν. 4412/2016 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης http://www.messini.gr/, την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό, από το γραφείο του Δήμου Μεσσήνης, Π. Πτωχού, Τ.Κ. 242 00, Μεσσήνη, τηλ: 27223-60181, fax: 27220 24223, email: vaggelopoulou@messini.gr.

Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 28/11/2019 με αριθμό αναφοράς 19-582828-001

  1. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27223-60181 αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Βασιλική Αγγελοπούλου (email : vaggelopoulou@messini.gr).
  2. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 07-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
  3. Στον διαγωνισμό καλούνται:

α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών ως εξής: