Εγκριση συμπληρωματικής δαπάνης διαδικασίας έξωσης του μισθωτή της κατοικίας Α-8 Κηφισιά Αττικής. Ψήφιση πίστωσης.

Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2019 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση