Αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Μεσσήνης.

Συνημμένα:

 1. ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
 2. ΚΑΤΟΨΗ Κ.Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΙΩΤΗ
 3. ΚΑΤΟΨΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 4. ΤΟΜΕΣ
 5. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΜΚ
 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 7. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 9. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 10. ΣΑΥ
 11. ΦΑΥ
 12. EΣΥ
 13. ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ
 14. ΤΕΥΔ
 15. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 16. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
 17. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
 18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΣΗΔΗΣ