ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ    15  –  10 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      20252   

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ            

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου  Μεσσήνης   στις 19 Οκτωβρίου   2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα. 18:00  όπου θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών  η 27η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης ( σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 163/29-5-2020 και 60249/22.09.2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών), με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψη απόφασης : Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού  Δήμου  Μεσσήνης οικονομικού έτους 2019.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Νικόλαος Φύκιρης