ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη          24  – 09   –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     18467

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, την  28η   Σεπτεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα          και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα, όπου θα γίνει η  30η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) με τα εξής θέματα:

1.              Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρωτοβουλία EUROPEAN CITY FACILITY (EUCF)  με τίτλο: «Μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων του Δήμου Μεσσήνης/ Studies for the improvement of energy performance of School Buildings in the Municipality of Messini».
2.              Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοικτού Δημοσίου Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ”-ΤΜΗΜΑ 7: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ 4.000 ΛΙΤΡΑ
3.              Παράταση ισχύος προσφορών και παράταση ισχύος εγγυητικών συμμετοχής συμμετεχόντων στον διαγωνισμό εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ‘’ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΟΓΓΑ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ’’»  ΠΡΟΫΠ.  1.196.774,19€ € (άνευ Φ.Π.Α.) από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
4.              Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. & Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
5.              Μείωση τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου
6.              Μείωση Δημοτικών  τελών καθαριότητας και φωτισμού & φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
7.              Απαλλαγή απόρων Δημοτών από   Δημοτικά Τέλη  και  Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων
8.              Έγκριση προδιαγραφών για την <<Δαπάνη επισκευής του ΜΕ 32626 ΓΚΡΕΪΤΕΡ του Δήμου Μεσσήνης».
9.              Απαλλαγή υπολόγου
10.           Ορισμός υπολόγου
11.           Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
12.           Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος