ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη     16 – 10   –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :        20414  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, την  20η    Οκτωβρίου  2020 ημέρα Τρίτη       και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα, όπου θα γίνει η  33η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) με τα εξής θέματα:

1.              Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021
2.              Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας προμήθειας: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό – κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης – ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών – ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας.
3.              Ένταξη του έργου «Αθλητικές υποδομές στο αθλητικό κέντρο Λαζαρίνας της Δ.Ε. Μεσσήνης του Δ. Μεσσήνης» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποδοχή χρηματοδότησης.
4.               Ένταξη της πρότασης του Δήμου «Οι Νέοι για την Ευρώπη» στον άξονα «Αδελφοποίησης πόλεων» και στο Πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και αποδοχή χρηματοδότησης.
5.              Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και αποδοχή χρηματοδότησης.
6.              Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ενεργειακή παρακολούθηση και υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος κτιρίων και εγκαταστάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019» του Πράσινου Ταμείου.
7.              Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του δωδεκαμήνου 2019.
8.              Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του  εννιαμήνου 2020.
9.              Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής τροφείων.
10.           Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
11.           Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος