ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19ο/10-07-2017
Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης

Αριθμός Απόφασης: 171

ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης για την εκμίσθωση χώρων εντός των
Μπεζεστενίων, για την εγκατάσταση και λειτουργία χώρων εστίασης, κατά την
διάρκεια της εμποροπανήγυρης Μεσσήνης έτους 2017.

Στη Μεσσήνη σήμερα, στις 10/07/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθε σε
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης, κατόπιν
του υπ’ αριθ. 15380/06-07-2017 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.
3852/2010, με την κάτωθι σύνθεση του σώματος (Παρόντες- Απόντες)

Δείτε ολόκληρη την Προκήρυξη