Παιδεία
Δημοτική επιτροπή παιδείας

ΝΟΜΟΣ 1566/1985
Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 50
Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας
1. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:

α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,

β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,

γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,

στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.

2. Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαϊκής επιμόρφωσης, αν υπάρχει.

3. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και. στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τον, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.

4. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Με απόφαση του Δημάρχου Γεωργίου Τσώνη συγκροτήθηκε  η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας   του Δήμου Μεσσήνης αποτελούμενη από τους:

  1. Χρήστο Χριστόπουλο (Αντιδήμαρχο Παιδείας), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Αναστάσιο Τσερπέ  (Δημοτικό Σύμβουλο).
  2. Κωτσάκη Ιωάννη, ως Εκπρόσωπο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ν. Μεσσηνίας με αναπληρωτή του  τον Μακαρούνη Νικόλαο.
  3. Σταθοπούλου Ελισσάβετ, ως  Εκπρόσωπο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ν. Μεσσηνίας με αναπληρωτή της  τον Γιαπιτζάκη Εμμανουήλ.
  4. Νικολοπούλου Ελευθερία ως  Εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας με αναπληρωτή της  τον Μπένο Χρήστο.
  5. Γεωργιόπουλο Βασίλειο,  ως Εκπρόσωπο της Α΄ ΕΛΜΕ  Ν. Μεσσηνίας με αναπληρωτή του  τον  Σουρίλα Δημήτριο.
  6. Φειδά Αντώνιο, ως  Εκπρόσωπο της  Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΛΤΕΕ Ν. Μεσσηνίας, με αναπληρωτή του  τον Αποστολόπουλο Δημήτριο.
  7. Σχινά Κανέλλα, ως Εκπρόσωπο της  Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεσσήνης, με αναπληρώτριά της τη Ρούτση Δήμητρα.
  8. Τον Αποστολόπουλο Παναγιώτη του Αριστείδη ως εκπρόσωπο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τρικόρφου.
  9. Τον Τσακόπουλο Γεώργιο ως εκπρόσωπο του εμπορικού συλλόγου Μεσσήνης «Ο ΕΡΜΗΣ».