Επισυνάπτεται το έγγραφο με τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ