ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     05– 06 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.     9982

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα  του Φιλοσοφικού Κέντρο Μεσσήνης   στις 11 Ιουνίου  2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα. 19:00  όπου θα γίνει η 13η συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και με την 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης.

α/α ΘΕΜΑΤΑ
1.       Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»
2.      Αποδοχή χρηματοδότησης προκαταβολής ποσού 200.000,00€  στον έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
3.      Αποδοχή της χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικής χαράς κεντρικού πάρκου του Δήμου Μεσσήνης», λόγω ένταξής της στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου : «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2019-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019», και συγκεκριμένα, στο Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, δράση 2.3 Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Φύκιρης