ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     19 – 06 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      10823

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα  του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης   στις 25 Ιουνίου  2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα. 18:00  όπου θα γίνει η 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και με την 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  με μοναδικό Θέμα   της ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση επί  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Οδικός Άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Φύκιρης