ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη      26  – 06   –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     11401

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, την   1η   Ιουλίου   2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, όπου θα γίνει η  20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, με τα εξής θέματα:

1.              Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση της απλής χρήσης χώρων αιγιαλού & παραλίας
2.              Έγκριση προδιαγραφών υπηρεσίας: «Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών».
3.              Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ   ΣΤΕΓΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ  ΣΤΙΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΟΥ  Π.Δ.  99/2017»   ΤΟΥ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1-2-3 & 4» – κατακύρωση διαγωνισμού

 

4.              Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ”- παράταση προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών
5.              Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών για την εκποίηση κινητών πραγμάτων, (παλαιά σίδερα)
6.              Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών για την  παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Μεσσήνης για την φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων
7.              Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
8.              Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος υφιστάμενων συμβάσεων για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».
9.              Έγκριση 2ου  ΑΠΕ (τακτοποιητικού) :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
10.           Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ¨ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ¨»
11.           Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
12.           Μείωση τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων
13.           Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος