Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Ανακοινώσεις » Απαλλαγή μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ηλεκτροδότησης και φωτισμού, μόνο κατόπιν δήλωσης του ιδιοκτήτη στον Δήμο
Απαλλαγή μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ηλεκτροδότησης και φωτισμού, μόνο κατόπιν δήλωσης του ιδιοκτήτη στον Δήμο

 Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το Ν. 25/1975 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων.

Τα στερούμενα ηλεκτρικής εγκατάστασης ακίνητα υποχρεούνται εις την πληρωμή τελών καθαριότητος και φωτισμού.

Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α' 171).

Νομολογιακά έχει κριθεί ότι η έννοια της μη χρήσης ακινήτων, αναφέρεται σε ακίνητα που είναι κενά και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αποκλείοντας έτσι τις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι (π.χ. στέγαση μηχανημάτων, οικιακών σκευών, επίπλων κλπ).

Για την αποφυγή χρεώσεων, καλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς ακινήτων όπως άμεσα και χωρίς καθυστέρηση δηλώνουν στην αρμόδια υπηρεσία εσόδων του Δήμου, οποιαδήποτε αλλαγή όπως π.χ. την απόκτηση ακινήτου, αποπεράτωση οικοδομής και διακοπή ηλεκτροδότησης.

                                                                                           ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ