Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής » Η 41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22 Δεκεμβρίου 2020
Η 41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22 Δεκεμβρίου 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη        18 – 12  –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :       24977 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διά περιφοράς συνεδρίαση (41η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις  22  Δεκεμβρίου  2020 ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης την 12:00  και λήξη την 14:00  , για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:  

1.

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 352/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. (Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΦΙΛΤΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ»- κατακύρωση διαγωνισμού)

2.

Εισήγηση περί διαγραφής ποσού χρέωσης αθλητικού σωματείου

3.

Λήψη Απόφασης περί οφειλών πρ.μισθωτή δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λογγά Δ.Ε. Αίπειας Δήμου Μεσσήνης.

4.

Υποχρεωτική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων μηνός Δεκεμβρίου 2020

5.

Έγκριση πρωτοκόλλου  παραλαβής «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΗΙ 2935 ΚΑΙ ΚΗΙ 2944 ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» 

6.

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ-ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΦΟΡΑΣ»

8.

Απαλλαγή υπολόγου-Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή

9.

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής

10.

Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας με αποστολή e-mail στο oikepmessinis@gmail.com ή τηλεομοιότυπο (fax) στο 2722022752 ή στα τηλέφωνα 2722360143 ή 2722360173.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος