Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Νέα του Δήμου » Δελτία Τύπου » 2020 » ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ, ΣΤΡΕΦΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ, ΣΤΡΕΦΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
  1. Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ, ΣΤΡΕΦΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 700.000,00 € + ΦΠΑ24% = 868.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
  2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Οδός                 :  Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη

Ταχ. Κώδ.          :  24200

Τηλ.                  :  27223-60181

Fax                   :  27220-24223

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος,με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 18/12/2019, ημέρα  Τετάρτη,  και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/12/2019    ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης www.messini.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.

To σύστημα υποβολής προσφορών είναι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.Δικαίωμα   συμμετοχής  έχουν   φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στον τομέα  των  δημοσίων  έργων  στην  Ελλάδα   και  είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  που   τηρείται  στη   Γ.Γ.Δ.Ε.  του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,    εφόσον   ανήκουν   στην  κατηγορία  έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΒΡΑΜΙΟΥ, ΣΤΡΕΦΙΟΥ, ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΒΡΑΜΙΟΥ, ΣΤΡΕΦΙΟΥ, ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ_signed

05 Φ.Α.Υ._signed_signed

04 Σ.Α.Υ._signed_signed

03 E.Σ.Υ._signed_signed

02.3 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΙΠΕΡΙ_signed_signed

02.2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΡΕΦΙ_signed_signed

02.1 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΒΡΑΜΙΟΥ_signed_signed

02 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed_signed

01 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed_signed

00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed_signed

02.1.4 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΒΡΑΜΙΟΥ – ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

02.1.3 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΒΡΑΜΙΟΥ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

02.1.1 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΒΡΑΜΙΟΥ- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

02.2.4 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΡΕΦΙ- ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

02.2.3 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΡΕΦΙ- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

02.2.2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΡΕΦΙ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

2.3.5 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΙΠΕΡΙ – ΣΗΜΑΝΣΗ

02.3.4 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΙΠΕΡΙ – ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

02.3.2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΙΠΕΡΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

02.3.3 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΙΠΕΡΙ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

02.3.1 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΙΠΕΡΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

20180209-TEYD_v1.0