Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 18η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Μαΐου
Η 18η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Μαΐου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη          13 – 05  –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :         8084

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη (18η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 17  Μαϊου  2021 ημέρα Δευτέρα  και με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα  της  ημερήσιας διάταξης. Δείτε τα θέματα ΕΔΩ: