Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 1η Μαρτίου
Η 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 1η Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη       25  – 02 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :        3137

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                         

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 5η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 1η Μαρτίου  2022 ημέρα Τρίτη και με ώρα 10:30 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμούς και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.                

Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΠΟΥΚΑΣ, ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» με διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ - κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης – ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών – ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 2.                

Καθορισμός ημερήσιου τέλους θέσεων λαϊκών αγορών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 3.                

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 4.                

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 5.                

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.                

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.                

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος –προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος