Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Έκτακτη η 22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Αυγούστου
Έκτακτη η 22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Αυγούστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη       01  – 08 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :        14272  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην έκτακτη  22η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 02 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και με ώρα  09:00 π.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.             

Έγκριση πρακτικού της ειδικής επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

          Δήμαρχος         

 

Το  κατεπείγον συνίσταται:

            Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, που αναλύθηκαν στην υπ’ αρ. 286/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, (ΑΔΑ: 9Λ9ΨΩΚ4-389), η διαδικασία ανάδειξης τελικού αναδόχου για τις Ομάδες Β και ΣΤ συμφωνίας-πλαίσιο για τις ΟΜΑΔΕΣ Β, ΣΤ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2024», ξεκίνησε στις 3-6-2020, με την αποστολή της προκήρυξης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε., και δυστυχώς, εξαιτίας αλλεπάλληλων δικαστικών προσφυγών και μη προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης (βλ. ΑΟΕ 285/2022 με ΑΔΑ: 9ΘΑ0ΩΚ4-ΚΜΣ) δεν έχει ακόμα τελεσφορήσει (έχουν περάσει 24 μήνες!), με αποτέλεσμα ο Δήμος να είναι σε δεινή θέση αναφορικά με την κίνηση των οχημάτων του.

Η απρόσμενη επιμονή συγκεκριμένου οικονομικού φορέα σε άσκηση αλλεπάλληλων προσφυγών αποτελεί απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δεν θα μπορούσε ο Δήμος Μεσσήνης να προβλέψει, ακόμα και με άκρα επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής (μη ευθύνη της αναθέτουσας αρχή.

Επίσης, ο Δήμος Μεσσήνης έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που δίνει ο Ν. 4412/2016 για την παράταση της προηγούμενης σύμβασης για τα είδη των Ομάδων αυτών, η οποία έχει ήδη λήξει, και ο Δήμος βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Τέλος, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, λόγω της φύσης του αντικειμένου και της ευρύτερης ανάγκης προμήθειας των ειδών, προκειμένου, προς αντιμετώπιση των άμεσων και επειγόντων κινδύνων από την διάδοση του κορονοϊού (COVID-19) και προς ενίσχυση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, να συνεχίσει απρόσκοπτα, συνεχώς και με ασφάλεια η λειτουργία των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου.

Η κατά τα παραπάνω κατεπείγουσα ανάγκη για την προμήθεια ελαιολιπαντικών δεν επιτρέπει την τήρηση ούτε των συντετμημένων προθεσμιών του ανοικτού διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε με την υπ’ αριθ. 286/2022 Απόφασή της σχετικά με την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της ανωτέρω σύμβασης λόγω κατεπείγοντος, του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, την έγκριση της υπ’ αριθμ. 1507-11/2022 μελέτης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της σύμβασης (πρόσκληση για υποβολή προσφοράς) και τον ορισμό επιτροπής διαπραγμάτευσης του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016.

Η διάρκεια ισχύος της νέας σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της μέχρι την υπογραφή της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης με τον ανάδοχο της συμφωνίας πλαίσιο για τις ΟΜΑΔΕΣ Β, ΣΤ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2024» (αριθ. πρωτ. Διακήρυξης: 10004/09-06-2020 με ΑΔΑΜ: 20PROC006831928) και το πολύ έως την 31-12-2022.

Ο Δήμος Μεσσήνης απέστειλε υπ’ αρ. πρωτ. 14034/28-07-2022 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παραπάνω προμήθεια προς την επιχείρηση ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ: 082950200, η οποία απέστειλε σχετική προσφορά, που αξιολογήθηκε από την αρμόδια ειδική επιτροπή διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 με το από ______________ πρακτικό της.

Η απρόσκοπτη, συνεχής και με ασφάλεια λειτουργία των οχημάτων του Δήμου, απαιτούν την άμεση έγκριση του παραπάνω πρακτικού της ειδικής επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» προκειμένου να υπογραφεί το σχετικό συμφωνητικό