Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Μαρτίου
Η 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη         04– 03 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :        3636

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                         

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 6η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 8η Μαρτίου  2022 ημέρα Τρίτη και με ώρα 10:00 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμούς και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.                

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημοσίας διοίκησης 2023-2026.

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

  1. 2.                

Έγκριση πρακτικού αρμόδιας επιτροπής διενέργειας ανοικτού επαναληπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η’ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΟΜΑΔΑ Β «Μικρός γεωργικός ελκυστήρας γηπέδων – πολυμηχάνημα πολλαπλών χρήσεων με χλοοκοπτική και χορτοσυλλεκτική εξάρτηση όπως στις τεχνικές προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης»”

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 3.                

Έγκριση δαπανών και κοινόχρηστων περιόδου 04/2021 έως 01/2022 ακινήτου Δήμου επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 8, Αθήνα 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.                

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 5.                

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος