Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 27 Ιουλίου
Η 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 27 Ιουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη       22  – 07 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     13635    

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 21η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 27 Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και με ώρα  11:00 π.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της  εγκύκλιου 375/39167/02.06.2022    για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.             

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Βελτίωση οδικής ασφαλείας αστικων-περιαστικων οδών Δήμου Μεσσηνης".

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 2.             

Έγκριση υποβολής πρότασης στην υπ'αρ. 43972/1-7-22 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών στο πρόγραμμα "Βελτίωση Οδικής ασφαλειας".

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 3.             

Χορήγηση παράτασης  της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Αναπτυξιακής Μεσσηνίας και Δήμου Καλαμάτας για την Πράξη με τίτλο: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 4.             

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 5.             

Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών: «ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ & ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 1. 6.             

Ματαίωση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού, έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών: «ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ & ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» -  ΟΜΑΔΑ Β «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ», με επαναληπτικό διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ - κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης – ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών – ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 1. 7.             

Έγκριση πρακτικού του άρθρου 103 του Ν4412/2016 της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2024, ΟΜΑΔΕΣ Β, ΣΤ – Υποχρεωτική πρόσκληση προς την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία με διακρ. τίτλο «ELDON’S HELLAS LTD»  για υποβολή των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 1. 8.             

Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, της μελέτης και των όρων της πρόσκλησης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της σύμβασης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» - ορισμός ειδικής επιτροπής διαπραγμάτευσης.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 1. 9.             

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης χώρων αιγιαλού & παραλίας

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 1. 10.          

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μεσσήνης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων/Κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις μερικής ή /και πλήρους απασχόλησης

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

 1. 11.          

Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2022 απόφασης της ΚΕΑΔΗΜ με θέμα «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλληλεγγύης Δήμου Μεσσήνης-Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ.»

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ 

 1. 12.          

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΕΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 13.          

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 211/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «Διαμορφώσεις χώρων πρασίνου Δήμου Μεσσήνης» και σκοπιμότητα αυτής»

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ

 1. 14.          

Απαλλαγή υπολόγου-Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 15.          

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 16.          

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 17.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 18.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

          Δήμαρχος