Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Μαϊου
Η 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Μαϊου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Μεσσήνη        25  – 05  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ :      10120

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 17η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 29 Μαϊου 2023 ημέρα Δευτέρα  και με ώρα 10:15 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

θεματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 1. 1.             

Γνωμοδότηση για την εξόφληση δικαστικής απόφασης.

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

 1. 2.             

Γνωμοδότηση για την κατάθεση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

 1. 3.             

Γνωμοδότηση για την κατάθεση αιτήσεως ορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2882/2001.

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

 1. 4.             

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στο πλάισιο της Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 1. 5.             

Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΔΑΚΩΝ –ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ». 

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 1. 6.             

Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΑΚΤΩΝ  Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023». 

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 1. 7.             

Ορθή επανάληψη της υπ’ αρθ. 98/2023 ΑΟΕ Κατάρτιση όρων Διακήρυξης και Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» (προσαρμογή του τεύχους διακήρυξης σύμφωνα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης).

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 1. 8.             

Έγκριση πρακτικού αρμόδιας επιτροπής για το  έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ» -Προσωρινός μειοδότης

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 1. 9.             

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 10.          

Ανάθεση της σύνταξης πρόσθετων πράξεων δανειστικού συμβολαίου της πράξης «ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ», οι όροι του οποίου εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 229/2022 Α.Δ.Σ., στον Εντεταλμένο Συμβολαιογράφο Δημοσίου Εφετείου Ναυπλίου κ. Κωνσταντίνο Μιχελή.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 11.          

Έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης από ανάδοχο της εργασίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ»

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ

 1. 12.          

Έγκριση προδιαγραφών της υπηρεσίας «επισκευή κάδων απορριμμάτων».

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ

 1. 13.          

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Μεσσήνης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 14.          

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης χώρων αιγιαλού & παραλίας

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 15.          

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,5,6,7,8» - Κατακύρωση διαγωνισμού.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 16.          

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Αξιολόγησης Τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΦΙΛΤΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 17.          

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 1ου  Τριμήνου 2023

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 18.          

Εξειδίκευση πιστώσεων

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 19.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 20.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος