Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 23 Ιουνίου στις 10 π.μ.
Η 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 23 Ιουνίου στις 10 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη      18   – 06  –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :      10821   

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (25η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 23 Ιουνίου  2021 ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

  1. 1.     

Λήψη απόφασης «Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 55-67 ετών (σχετική η υπ’ αρ. 42119/15-07-2020 1η τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης No 11/2017 του ΟΑΕΔ)».

  1. 2.     

Έγκριση πρακτικού  της επιτροπής διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» - κατακύρωση διαγωνισμού

  1. 3.     

Εγκριση τεχνικής περιγραφής για την εργασία: <<Έλεγχος Οικονομικής κατάστασης   χρήσης  2020  Δ. Μεσσήνης>>.

  1. 4.     

Τροποποίηση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021

  1. 5.     

Έγκριση μετακίνησης αιρετών

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος