Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 28 Ιουνίου
Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 28 Ιουνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη      23   06  –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :        11174

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (26η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 28 Ιουνίου  2021 ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης στις 12:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.     

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης χώρων αιγιαλού & παραλίας

  1. 2.     

Αποδοχή πνευματικών δικαιωμάτων του δίτομου έργου  του κου Τάσου Αποστολόπουλου με τίτλο «ΤΟ ΝΗΣΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821», (αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την απελευθέρωση).

  1. 3.     

Νομική εκπροσώπηση από την δικηγόρο του Δήμου του Ανδρέα Καραμπέτσου του Ιωάννη

  1. 4.     

Δηλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας

  1. 5.     

Νομική εκπροσώπηση του Γεωργίου Τσώνη του Παναγιώτη από την δικηγόρο του Δήμουενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

  1. 6.     

Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΑΚΤΩΝ  Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

  1. 7.     

Ορισμό υπολόγου για ταχυδρομικά τέλη

  1. 8.     

Τροποποίηση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021

  1. 9.     

Έγκριση μετακίνησης αιρετών

  

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος