Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Ιουλίου
Η 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Ιουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη        22 – 07  –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :      13022

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (29η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 26 Iουλίου  2021 ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης στις 11:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.     

Έγκριση ρύθμιση λήξιπροθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Μεσσήνης

  1. 2.     

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση ξύλινου προκατασκευασμένου οικίσκου και του περιβάλλοντος οικοπέδου αυτού στην περιοχή του Πολυλιμνίου Δ.Ε. Βουβράδος Δήμου Μεσσήνης

  1. 3.     

Καθορισμός τρόπου ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β’ Φάση (A’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» μετά από την έκπτωση του αναδόχου.

  1. 4.     

Χορήγηση παράτασης για τo έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΙΚΑΣ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ – ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΦΟΡΑΣ» 

  1. 5.     

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»

  1. 6.     

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Δαπάνη επισκευής του ΜΕ 46969 γκρεϊτερ  του Δήμου Μεσσήνης».  

  1. 7.     

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Δαπάνη επισκευής του ΚΗΙ 4175 απορριμματοφόρου  του Δήμου Μεσσήνης».

  1. 8.     

Εξειδίκευση πιστώσεων

  1. 9.     

Τροποποίηση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021

10.  

Έγκριση μετακίνησης αιρετών

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος