Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2020
Η 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη     25     – 01  –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     1171

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διά περιφοράς συνεδρίαση (2η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις    29 Ιανουαρίου  2021 ημέρα Παρασκευή  και με ώρα έναρξης την 09:00  και λήξη την 11:00, για την  λήψη απόφασης στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

  1. 1.     

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εκτάκτων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού- COVID 19 (άρθρο 175 του Ν.4764/2020).

  1. 2.     

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης και Δήμου Μεσσήνης  για την υλοποίηση της πράξης «Παρεμβάσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας στα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Μεσσήνης», εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της, έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

  1. 3.     

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την εταιρεία Optimum Value A.E. για το συνοπτικό διαγωνισμό «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μεσσήνης”».

  1. 4.     

Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT11 (14578/24.07.2020) «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το υποέργο δράσεων ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης.

  1. 5.     

Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2021 απόφαση  Δ.Ε.Υ.Α.Μ. περί αναπροσαρμογής τελών.

  1. 6.     

Έγκριση πρακτικού αρμόδιας επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»- Προσωρινός ανάδοχος.

  1. 7.     

Έγκριση πρακτικού αρμόδιας επιτροπής  :   «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ  ΣΤΙΣ  Τ.Κ.  ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ»  - Προσωρινός μειοδότης.

  1. 8.     

Εισήγηση περί διαγραφής ποσών.

  1. 9.     

Ορισμός υπολόγου για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15 KVA (No 1) για την σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης στην Πλατεία Χιώτη από την ΔΕΔΔΗΕ.

10.  

Τροποποίηση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021.

11.  

Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας με αποστολή e-mail στο oikepmessinis@gmail.com ή τηλεομοιότυπο (fax) στο 2722022752 ή στα τηλέφωνα 2722360143 ή 2722360173.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος