Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου
Η 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη       05  – 02  –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     1843

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διά περιφοράς συνεδρίαση (4η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις    10  Φεβρουαρίου  2021 ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης την 10:00  και λήξη την 12:00, για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.     

Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021 απόφασης του Μουσείου Χαρακτικής «Τάκη Κατσουλίδη» με τίτλο «Έγκριση προϋπολογισμού Μουσείου Χαρακτικής  έτους 2021 και έγκριση στοχοθεσίας  για το ΟΠΔ του Δήμου Μεσσήνης»

  1. 2.     

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και αποδοχή χρηματοδότησης

  1. 3.     

Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης για την επιλογή των μελών των επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

  1. 4.     

Τροποποίηση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021

  1. 5.     

Έγκριση μετακίνησης αιρετών

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας με αποστολή e-mail στο oikepmessinis@gmail.com ή τηλεομοιότυπο (fax) στο 2722022752 ή στα τηλέφωνα 2722360143 ή 2722360173.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος