Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 9η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης την Πέμπτη 18 Μαρτίου
Η 9η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης την Πέμπτη 18 Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη      17  – 03   –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     4282

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Καλείσθε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση  δια περιφοράς (9η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020  και  σύμφωνα με παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18) στις 18 Μαρτίου  2021 ημέρα Πέμπτη  και με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στο Θέμα  της ημερήσιας διάταξης:  

  1. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου που αφορά σε τοκοχρεολυτικό δάνειο από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικού ποσού €191.032,22 για την εκτέλεση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατασκευής του έργου «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του.

  Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος