Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή στις 22 Ιανουαρίου
Η 1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή στις 22 Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη     18     – 01  –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     726

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διά περιφοράς συνεδρίαση (1η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις    22 Ιανουαρίου  2021 ημέρα Παρασκευή  και με ώρα έναρξης την 10:00  και λήξη την 12:00, για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:  

1.     

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εκτάκτων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού- COVID 19 (άρθρο 175 του Ν.4764/2020).

2.     

 Έγκριση πρακτικών αρμόδιας επιτροπής για την προμήθεια με τίτλο:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»- προσωρινός ανάδοχος.

3.     

Απόφαση για την σύναψη  της 1ης εκτελεστικής σύμβασης της υπ’ αρ. 1/2020 Συμφωνίας-Πλαίσιο για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2024 – Ομάδες Α, Ζ, Η.

4.     

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Δαπάνη επισκευής του ΚΗΥ 2722     Απορριμματοφόρου του Δήμου Μεσσήνης».

5.     

Χορήγηση παράτασης για τo έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ».

6.     

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ».

7.     

Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας με αποστολή e-mail στο oikepmessinis@gmail.com ή τηλεομοιότυπο (fax) στο 2722022752 ή στα τηλέφωνα 2722360143 ή 2722360173.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος