Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου
Η 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη         04  – 02 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :         1792 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 3η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 8η Φεβρουαρίου  2022 ημέρα Τρίτη και με ώρα 11:00 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμούς και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 1. 1.             

Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 2.             

Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» -Προσωρινός μειοδότης  

ΡΟΥΤΣΗΣ 

 1. 3.             

Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης για την επιλογή των μελών των επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 4.             

Έγκριση παράτασης της εργασίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ 

 1. 5.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ‘‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΟΓΓΑ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ’’»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 6.             

Χορήγηση Παράτασης για το έργο:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 7.             

Σύσταση πάγιας προκαταβολής- Ορισμός υπολόγου του Δήμου

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 8.             

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση και λειτουργία περιπτέρων

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 9.             

Έγκριση προδιαγραφών για την «Δαπάνη επισκευής του ΚΗΥ 2729 Απορριμματοφόρου      του Δήμου Μεσσήνης».

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 10.          

Έγκριση δαπανών και κοινοχρήστων ακινήτου Δήμου Μεσσήνης επί της οδού Αναγνωσταρά 8-Μεσσήνη

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 11.          

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 12.          

Εξειδίκευση πιστώσεων  

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 13.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 14.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -   προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος