Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου
Η 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη          23– 04  –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :         6996

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη (16η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 28 Απριλίου  2021 ημέρα Μεγάλη Τετάρτη  και με ώρα έναρξης στις 11:30 μ.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.     

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

  1. 2.     

Έγκριση δαπανών και Κοινόχρηστων περιόδου 12/2020 έως 03/2021 ακινήτου Δήμου επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 8, Αθήνα

  1. 3.     

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

  1. 4.     

Έγκριση δαπανών που χρήζουν εξειδίκευση πιστώσεων

  1. 5.     

Τροποποίηση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021

  1. 6.     

Έγκριση μετακίνησης αιρετών

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος