Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 28η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 16 Ιουλίου
Η 28η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 16 Ιουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη      12   – 07  –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :      12285  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

  Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (28η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 16 Iουλίου  2021 ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.     

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2022

 

  1. 2.     

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού  για την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2024»

  1. 3.     

Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης τμήματος δημοτικού γεωτεμαχίου  (ΑΒΚ 48) στον οικισμό  Αγ.Ανδρέα-Τ.Κ. Λογγάς, Δ.Ε. Αίπειας Δήμου Μεσσήνης

  1. 4.     

Εξειδίκευση πίστωσης επιχορήγησης του Συλλόγου Θεατρικό Εργαστήρι  (ΘΕΜ)

  1. 5.     

Διαγραφή  βεβαιωμένων  τροφείων για τον  μήνα     Ιούνιο        έτους  2021

 

  1. 6.     

Χορήγηση παράτασης προθεσμίαςεκτέλεσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

  1. 7.     

Τροποποίηση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021

  1. 8.     

Έγκριση μετακίνησης αιρετών

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος